Trang ChínhPortalCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Thể lệ cuộc thi VIFOTEC

Go down 
Tác giảThông điệp
Kyubi
Admin


Tổng số bài gửi : 14
Join date : 02/04/2010

Bài gửiTiêu đề: Thể lệ cuộc thi VIFOTEC   Sun Apr 04, 2010 11:37 am

TH? L? CU?C THI SÁNG T?O

DÀNH CHO THANH, THI?U NIÊN, NHI ??NG TOÀN QU?C- C?n c? ý ki?n ch? ??o c?a Th? t??ng Chính ph? t?i công v?n s?
6163/VPCP-KG
ngày 11 tháng 12 n?m 2003 c?a V?n phòng Chính ph? v? vi?c ??ng ý hàng
n?m t?
ch?c Cu?c thi sáng t?o dành cho thanh thi?u niên, nhi ??ng toàn qu?c;

- C?n c? "?? án ph?i h?p t? ch?c Cu?c thi sáng t?o dành cho thanh thi?u
niên,
nhi ??ng toàn qu?c" ?ã ???c B? tr??ng B? Khoa h?c và Công ngh?, Ch? t?ch
Liên
hi?p các h?i khoa h?c và k? thu?t Vi?t Nam và Bí th? th? nh?t Trung ??ng
?oàn
thanh niên c?ng s?n H? Chí Minh ký ban hành ngày 5/3/2004, Ban ch? ??o
Cu?c thi
ban hành th? l? cu?c thi Sáng t?o dành cho thanh, thi?u niên, nhi ??ng
toàn qu?c nh? sau:.

?i?u 1. TÔN CH?, M?C ?ÍCH

Cu?c thi Sáng t?o dành cho thanh thi?u niên, nhi ??ng toàn qu?c (Sau ?ây g?i t?t là Cu?c thi) nh?m kh?i d?y ti?m n?ng và phát
huy t?
duy sáng t?o c?a thanh, thi?u niên, nhi ??ng toàn qu?c, ??ng th?i giúp
các em
trau d?i ki?n th?c, rèn luy?n k? n?ng sáng t?o, xây d?ng ??c m? các em
tr? thành
nhà sáng ch? trong t??ng lai.

?i?u 2. C? QUAN T? CH?C VÀ PH?I H?P

* Các c? quan t? ch?c
- Liên hi?p các h?i khoa h?c và k? thu?t Vi?t Nam (c? quan th??ng tr?c)
- B? Khoa h?c và Công ngh?
- Trung ??ng ?oàn TNCS H? Chí Minh

* Các c? quan ph?i h?p
- B? Giáo d?c và ?ào t?o
- B? Tài chính
- ?ài Truy?n hình Vi?t Nam

?i?u 3. BAN CH? ??O, BAN T? CH?C, ??N V? TH??NG TR?C

* Ban ch? ??o: G?m ??i di?n c?a các c? quan sau:
- Liên hi?p các h?i khoa h?c và k? thu?t Vi?t Nam
- B? Khoa h?c và Công ngh?
- Trung ??ng ?oàn TNCS H? Chí Minh
- B? Giáo d?c và ?ào t?o
- B? Tài chính
- ?ài Truy?n hình Vi?t Nam
- Qu? H? tr? sáng t?o k? thu?t Vi?t Nam (VIFOTEC)

* Ban t? ch?c g?m ??i di?n c?a các c? quan sau:
- Qu? H? tr? Sáng t?o k? thu?t Vi?t Nam (VIFOTEC)
- C?c S? h?u trí tu?, B? Khoa h?c và Công ngh?
- V? K? ho?ch - Tài chính, B? Khoa h?c và Công ngh?
- Ban Khoa h?c, công ngh? và kinh t?, Liên hi?p h?i
- H?i ??ng ??i Trung ??ng, TW ?oàn TNCS HCM
- V? Công tác h?c sinh - sinh viên, B? giáo d?c và ?ào t?o
- Ban Khoa giáo, ?ài truy?n hình Vi?t Nam
- V? Hành chính s? nghi?p, B? Tài chính
- Báo Thi?u niên Ti?n phong

Ban ch? ??o và ban t? ch?c cu?c thi ch? thành l?p m?t l?n, tr??ng h?p có
thành
viên ph?i thay ??i thì m?i có quy?t ??nh b? sung ?? thay thành viên
khác.

* ??n v? th??ng tr?c

- Qu? H? tr? sáng t?o k? thu?t Vi?t Nam (VIFOTEC)

?i?u 4. ??I T??NG D? THI

T?t c? các em thanh, thi?u niên, nhi ??ng trong c? n??c t? 6 ??n 19 tu?i
??u có
quy?n d? thi(nh?ng ng??i quá 1 tu?i(tinh theo n?m) nh?ng sinh sau tháng 7 v?n ???c d? thi).
Khuy?n
khích các em ít tu?i, các em ng??i dân t?c, s?ng ? mi?n núi, biên gi?i,
h?i ??o
tham gia.

?i?u 5. L?NH V?C D? THI

Các mô hình, s?n ph?m tham d? Cu?c thi thu?c các l?nh v?c sau ?ây:
5.1 ?? dùng dành cho h?c t?p.
5.2 Ph?n m?m tin h?c.
5.3 ?? ch?i tr? em và ?? dùng ph?c v? gi?i trí.
5.4 Các d?ng c? sinh ho?t gia ?ình.
5.5 B?o v? môi tr??ng và phát tri?n kinh t?.

?i?u 6. YÊU C?U VÀ TIÊU CHU?N ?ÁNH GIÁ ??I V?I GI?I PHÁP D? THI

6.1 Các mô hình, s?n ph?m d? thi ph?i có tính m?i, tính sáng t?o, có kh?
n?ng áp
d?ng.
6.2 Gi?i pháp d? thi yêu c?u ph?i có mô hình. Mô hình, s?n ph?m d? thi
ph?i ???c
th?c hi?n theo ?úng ý t??ng c?a ng??i d? thi.
6.3 Mô hình, s?n ph?m d? thi ???c làm t? v?t li?u, nguyên li?u s?n có
trong
n??c, khuy?n khích s? d?ng các "ph? li?u" trong sinh ho?t gia ?ình, h?c
t?p,
tr??ng l?p, s?n xu?t ?? làm ra v?t d?ng, các mô hình h?u ích, d?ng c? ?a
n?ng,
các thi?t b? máy móc, rô b?t, thi?t b? t? ??ng hóa, mô hình thông minh,
s?n ph?m
tin h?c, ph?n m?m ?i?u khi?n trong các l?nh v?c nêu t?i ?i?u 5 c?a Th?
l? này.

6.4 Các mô hình, s?n ph?m b?t bu?c ph?i có m?t b?n thuy?t minh kèm theo,
B?n
thuy?t minh ph?i nêu rõ ý t??ng sáng t?o, cách s? d?ng, v?n hành, tính
m?i, tính
sáng t?o, kh? n?ng áp d?ng.

?i?u 7. YÊU C?U ??I V?I NG??I D? THI

7.1 Ng??i d? thi ph?i n?m trong ?? tu?i quy ??nh t?i ?i?u 4 c?a Th? l?
này.
7.2 Ng??i d? thi có th? thi theo cá nhân ho?c theo nhóm, t?p th?.
7.3 Ng??i d? thi ???c quy?n nh? ng??i khác làm s?n ph?m trên c? s? ý
t??ng sáng
t?o c?a mình.

?i?u 8. H? S? THAM GIA D? THI

H? s? g?m có:

8.1 Phi?u ??ng ký tham d? Cu?c thi (theo
m?u)

8.2 Mô hình, s?n ph?m d? thi
8.3 B?n thuy?t minh
8.4 ?nh tác gi?: m?i tác gi? g?i 2 ?nh 4.0 cm x 6.0 cm, ghi rõ h?, tên ?
m?t
sau.
8.5 B?n sao gi?y khai sinh c?a ng??i d? thi

?i?u 9. GI?I TH??NG

01 gi?i ??c bi?t tr? giá : 7.000.000 ??ng và Huy ch??ng vàng
05 gi?i Nh?t, m?i gi?i tr? giá : 5.000.000 ??ng và Huy ch??ng vàng
10 gi?i Nhì, m?i gi?i tr? giá : 4.000.000 ??ng và Huy ch??ng b?c
20 gi?i Ba, m?i gi?i tr? giá: 3.000.000 ??ng và Huy ch??ng ??ng
30 gi?i Khuy?n khích, m?i gi?i : 2.000.000 ??ng
Các gi?i th??ng bao g?m ti?n th??ng, B?ng khen cho các tác gi? ??c bi?t,
nh?t,
nhì, ba và khuy?n khích; Huy hi?u tu?i tr? sáng t?o c?a Trung ??ng ?oàn
TNCS H?
Chí Minh cho các gi?i ??c bi?t, nh?t, nhì, ba. Các gi?i cao s? ???c ??
ngh? Gi?i
th??ng WIPO và ???c ch?n ?i d? Tri?n lãm qu?c t? các nhà sáng t?o tr?.

Ngoài các gi?i th??ng nêu trên, Ban Ch? ??o s? trao m?t s? gi?i khác
nh?: gi?i
cho tác gi? nh? tu?i nh?t, cho mô hình ??p nh?t, cho tác gi?i có hoàn
c?nh ??c
bi?t nh?t v.v.
Ban Ch? ??o Cu?c thi s? t?ng b?ng khen và ph?n th??ng cho các ??n v? có
thành
tích xu?t s?c trong tuyên truy?n, ph? bi?n và t? ch?c Cu?c thi.

?i?u 10. TH?I GIAN T? CH?C
Tùy theo t?ng n?m, ?ay là th?i gian t? ch?c c?a n?m 2009
- Th?i gian: T? 9/2008 ??n 9/2009
- Phát ??ng cu?c thi : Tháng 9/2008
- Th?i h?n cu?i cùng nh?n h? s? d? thi : h?t ngày 15/7/2009 (theo d?u
b?u ?i?n)

- Tr?ng bày tri?n lãm các ?? tài d? thi: T? 15/9/2009 - 30/9/2009
- T? ch?c L? trao gi?i: Tháng 9/2009

?i?u 11. ??A ?I?M N?P H? S? D? THI

Qu? H? tr? Sáng t?o K? Thu?t Vi?t Nam (VIFOTEC):
S? 53 Nguy?n Du, Hà N?i.
?i?n tho?i: 04.8226419; 04.9434627.
Fax: 04.9434627; Email:


vifotec@fpt.vn

??a ch? email này ?ã ???c b?o v?
t? spam bots, b?n c?n kích ho?t Javascript ?? xem nó.
Website: www.vifotec.vn

Ban T? ch?c Cu?c thi các t?nh, thành ph? có trách nhi?m nh?n h? s? d?
thi, s?
tuy?n và n?p h? s? tr??c ngày 15/7/2008 cho Ban T? ch?c Cu?c thi t?i 53
Nguy?n
Du, Hà N?i.

?i?u 12. T? CH?C TH?C HI?N

12.1 Các t?nh, thành ?oàn ch? trì ph?i h?p cùng v?i S? Khoa h?c và Công
ngh?,
Liên hi?p các h?i khoa h?c và k? thu?t t?nh, thành ph? và S? Giáo d?c và
?ào
t?o:
- Tuyên truy?n v?n ??ng h?c sinh các tr??ng h?c và thanh thi?u nhi trong
t?nh
tham gia.
- Ti?p nh?n các mô hình, s?n ph?m và l?a ch?n g?i cho Ban t? ch?c Cu?c
thi ?
Trung ??ng.

12.2 Sau khi nh?n ???c các mô hình và s?n ph?m, Qu? VIFOTEC và H?i ??ng
??i
Trung ??ng ph?i h?p v?i Trung tâm Tri?n lãm v?n hoá - ngh? thu?t Vi?t
Nam:
- Thành l?p H?i ??ng giám kh?o ch?m gi?i th??ng.
- T? ch?c tr?ng bày tri?n lãm.
- T? ch?c L? trao gi?i th??ng vào tháng 9 n?m 2008

?i?u 13. B?O H? QUY?N S? H?U CÔNG NGHI?P

Khi các mô hình, s?n ph?m d? thi có kh? n?ng b?o h? quy?n s? h?u công
nghi?p
(sáng ch?, gi?i pháp h?u ích, ki?u dáng công nghi?p...) Ban T? ch?c có
trách
nhi?m h??ng d?n cho tác gi? ??ng ký t?i C?c S? h?u trí tu?, B? Khoa h?c
và Công
ngh? theo Quy ??nh hi?n hành.

?i?u 14. ?I?U KHO?N THI HÀNH

B?n Th? l? này ?ã ???c Ban ch? ??o cu?c thi xem xét thông qua và có hi?u
l?c thi
hành k? t? ngày ký.

Trong quá trình th?c hi?n, n?u có ?i?m nào ch?a h?p lý, Ban T? ch?c t?ng
h?p
trình Tr??ng ban ch? ??o xem xét, s?a ??i cho phù h?p v?i th?c t?.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
Thể lệ cuộc thi VIFOTEC
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: Các cuộc thi trong năm :: Sáng tạo thanh thiếu niên (VIFOTEC)-
Chuyển đến